Algemene Voorwaarden Bloemen De Jaeger

Behoudens andersluidende bepalingen, in gemeen akkoord vastgelegd, gebeurt elke verkoop of dienstprestatie aan de volgende voorwaarden:

Artikel 1 – Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
– Consument: elke natuurlijke- en rechtspersoon die een bestelling plaatst en bijgevolg een overeenkomst afsluit met de ondernemer.
– Ondernemer: Bloemen De Jaeger.

Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer
Naam ondernemer: Bloemen De Jaeger
Maatschappelijke zetel: Molenstraat 169a, 9900 Eeklo, België BTW-nummer: BE1002.506.876
Contactadres: Molenstraat 169a, 9900 Eeklo, België Telefoonnummer: 09/378.24.31
E-mailadres: info@bloemen-dejaeger.be

Bereikbaarheid:
Maandag t/m Dinsdag: 09:00 uur tot 12:00 uur en van 13:00 uur tot 17:00 uur; Vrijdag t/m Zaterdag: 09:00 uur tot 12:00 uur en van 13:00 uur tot 17:00 uur
Zon- en feestdagen: 10:00 uur tot 12:00 uur

Artikel 3 – Toepassingsgebied
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke totstandgekomen overeenkomst tussen ondernemer en consument. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Hiervan kan alleen worden afgeweken indien schriftelijk overeengekomen.

Elke bestelling van de consument betekent een aanvaarding van deze Algemene Voorwaarden van de ondernemer.

Artikel 4 – Het aanbod
Het aanbod van de ondernemer bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten, bijhorende prijzen, kosten en handelingen die dienen te worden verricht. Deze prijs is inclusief belastingen.

Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder bepaalde voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

Artikel 5 – De overeenkomst
De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden. Indien de consument het aanbod aanvaart, wordt de overeenkomst direct door de ondernemer online bevestigd. Na afronding van de bestelling ontvangt de consument een orderbevestiging die op de website zichtbaar is. Deze bevestiging wordt tevens per e-mail vlak na de bestelling verzonden naar het opgegeven e-mailadres.

Indien deze e-mail niet ontvangen is, kan de consument contact opnemen met Bloemen De Jaeger voor meer informatie. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.

De ondernemer kan zich, binnen de wettelijke kaders, op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering ervan bijzondere voorwaarden te verbinden.

De consument kan de overeenkomst kosteloos annuleren tot 3 werkdag voor de opgegeven dag van levering. Hierna kan de bestelling enkel tegen een gedeeltelijke restitutie worden geannuleerd. Een reeds geleverde bestelling kan niet geannuleerd worden indien onjuiste of onvolledige adresgegevens zijn opgegeven door de consument (tijdstip uitvaart, patiënt ontslagen uit ziekenhuis, etc).

Bloemen De Jaeger hanteert een vaasgarantie van vijf dagen. Het boeket dat geleverd wordt kan afwijken van de afbeelding op de website (i.v.m. beschikbaarheid, seizoen, variërende bloemenprijzen en het feit dat bloemen een natuurproduct betreft).

Artikel 6 – De prijs
Prijzen zijn inclusief 6% of 21% BTW, naargelang het geleverde product.

Prijzen kunnen naargelang het seizoen, beschikbaarheid en de leveringsregio sterk variëren. Om deze reden wordt de levering naar het product afgebeeld op het fotomateriaal niet gegarandeerd. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in BTW tarieven.

In geval van variërende prijzen (door schommelingen op de financiële markt, bloemenprijzen verschillend per seizoen of invloeden waar de ondernemer geen invloed op heeft) wordt dit tijdig bij het aanbod vermeld. De in het aanbod van producten genoemde prijzen zijn inclusief BTW.

Bloemen De Jaeger behoudt zich het recht om geldigheidsdata van eventuele kortingscodes en e-vouchers aan te passen. De consument en houder van een cadeaubon of e-voucher is zelf verantwoordelijk voor verlies, diefstal of beschadiging. E-vouchers en kortingscodes zijn te gebruiken op de website tijdens het bestelproces. In geval van problemen kan de consument te allen tijde contact opnemen met de ondernemer om navraag te doen.

Bedrog, pogingen tot bedrog of bedrieglijke bestellingen zullen altijd aan de politie ter plaatse en de bevoegde autoriteiten worden doorgegeven.

Artikel 7 – Levering en uitvoering
De bloemist zal te allen tijde een product produceren dat zo gelijk mogelijk is aan het gevraagde product. Mocht dit niet mogelijk zijn, zal een zo gelijkwaardig mogelijk product geleverd worden.

De bloemist zal een kwaliteitsproduct selecteren, waarbij het merk afhangt van de beschikbaarheid. Het merk en het product kan mogelijk verschillen, tenzij expliciet aangegeven in de productomschrijving.

Op het meeste beeldmateriaal worden bloemen in bloei getoond. Bloemen zijn een natuurproduct en zullen vers geleverd worden. Het is mogelijk dat bloemen in knop geleverd worden, om versheid te garanderen. Het feit dat het boeket in dit geval afwijkt van de foto is niet negatief, maar een garantie van versheid voor een zo lang mogelijke periode.

Bestellingen kunnen geplaatst worden tot 11u59 voor levering op de zelfde werkdag (maandag, dinsdag, vrijdag, zaterdag, zondag)

GEEN internationale bestellingen.

Wegens overmacht (extreme weersomstandigheden, stakingen, maatregelen van overheidswege betreffende bereikbaarheid ontvanger, storing op internetservers of telefoon, enz.) kan de leverdatum afwijken van de opgegeven datum. De consument staat in dit geval in het recht om de bestelling kosteloos te annuleren of een andere leveringsdatum uit te kiezen.

Wanneer het product – in geval van afwezigheid van de consument– voor de deur is achtergelaten is Bloemen De Jaeger niet verantwoordelijk voor diefstal.

Voor meer informatie hieromtrent, neem aub contact op met Bloemen De Jaeger.

Leverings-/uitvoeringstermijnen worden ten titel van inlichting verstrekt en kunnen geen aanleiding geven tot enige vergoeding. De leveringstermijnen worden enkel bij wijze van inlichting verstrekt en zijn derhalve niet bindend, tenzij dit uitdrukkelijk overeengekomen werd. Vertraging in de uitvoering van de bestelling of werken kan nooit een aanleiding tot schadevergoeding zijn of tot ontbinding van de overeenkomst.

Artikel 8 – Betaling
Online betalingen kunnen voltooid worden via credit card of debit card. De leverings- en servicekosten worden beide bij de productwaarde opgeteld en betaalt door de consument. Alle betalingen worden via een beveiligd betaalsysteem afgerond. Consumenten dienen 18 jaar of ouder te zijn om bestellingen te mogen plaatsen.

Artikel 9 – Klachten en eventuele restitutie
Klachten betreffende niet-leveringen of niet conforme leveringen dienen kenbaar te worden gemaakt aan Bloemen De Jaeger. Consumenten dienen deze klachten door te geven aan de ondernemer liefst schriftelijk per e-mail (info@bloemen-dejaeger.be). Bloemen De Jaeger zal vervolgens binnen 7 werkdagen reageren op elke klacht.

Gezien de relatief korte houdbaarheid van de producten, dient de consument zijn/haar eventuele klacht(en) binnen één dag (24uur) vanaf bezorgdatum in te dienen.

Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 7 werkdagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

Bij beschadigde of verkeerd geleverde producten en/of diensten zal Bloemen De Jaeger onderzoeken of er een restitutie kan plaatsvinden.

Bloemen De Jaeger garandeert 5 dagen versgarantie vanaf de bezorgdatum voor uw bloemen, planten of andere gerelateerde producten. Als de bezorgde bloemen zijn beschadigd, dood zijn of binnen 5 dagen slap hangen, neem dan een foto van het product en stuur het naar Bloemen De Jaeger. In overleg worden de bloemen zonder bijbetaling vervangen. Contactgegevens van Bloemen De Jaeger zijn te vinden op de contactpagina, alsook in artikel 2 van huidige algemene voorwaarden.

Als een restitutie gewenst is in plaats van vervangen, wordt het betaalde bedrag voor de bloemen inclusief de bezorgkosten en de kosten om het product terug te sturen naar Bloemen De Jaeger gerestitueerd. Bloemen De Jaeger verzoekt vriendelijk om een bewijs van verzendkosten mee te sturen. Bloemen De Jaeger onderzoekt vervolgens de teruggestuurde producten. Bloemen De Jaeger heeft het recht om de betaalde kosten terug in rekening te brengen als het product niet als beschadigd of fout kan worden beschouwd.

Op de verwerkte materialen en producten gelden de garanties van de fabrikant / leverancier. Onze garanties dragen op dat ogenblik niet verder dan deze van de fabrikant / leverancier in kwestie.

Artikel 10 – Privacy
Bloemen De Jaeger behandelt alle informatie en gegevens van klanten vertrouwelijk. Zij zal onder geen beding zonder nadrukkelijke toestemming van de consument, vertrouwelijke gegevens doorgeven aan derden. Voor meer informatie hieromtrent, lees onze Regels voor Privacy.

Indien de consument de e-mails van Bloemen De Jaeger niet langer wenst te ontvangen, kan hij/zij dit te allen tijde kenbaar maken.

Artikel 11 – Geschillen
In geval van betwisting zijn alleen de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Gent, en naar onze keuze wat betreft het Vredegerecht, bevoegd, onverminderd ons recht om de procedure in te leiden voor de Rechtbank van de woonplaats / zetel van de klant.
Op alles wat niet expliciet in deze voorwaarden geregeld is zal het Belgisch recht van toepassing zijn.

Artikel 12 – Overige
De content op de websites van Bloemen De Jaeger valt onder Bloemen De Jaeger copyright. Behoudens voorafgaande uitdrukkelijke toestemming van Bloemen De Jaeger is het gebruik en plagiaat van fotomateriaal en teksten verboden.

Bloemen De Jaeger behoudt zich het recht om deze voorwaarden zonder vooraankondiging te wijzigen.

Artikel 13 – Slotbepaling
Indien één van de bepalingen of een deel van onderhavige algemene voorwaarden nietig of onuitvoerbaar verklaard worden, doet dit geen afbreuk aan de geldigheid van de overige bepalingen.